İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2384724 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

TÜRK DİL KURUMU

Kategori Kategori: Genel | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1851 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 23 Kasım 2009 12:35:25

Türk Dil Kurumu , Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür diyen ulu önder Atatürkün kutlu eliyle ve onun kurucu ve koruyucu Genel Başkanlığı altında kurulmuştur.

                                         TÜRK  DİL  KURUMU

Türk Dil Kurumu , "Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür" diyen ulu önder Atatürk'ün kutlu eliyle ve onun kurucu ve koruyucu Genel Başkanlığı altında kurulmuştur. Kurumun amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.

"Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak; Türk dilinin özleşmesine, zenginleşmesine ve etimolojisine yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak imlâ kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak; Türkçe dil bilgisi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak; bütün bilim, sanat ve teknik terim ve kavramlarını karşılayacak Türkçe terim ve kavramların bulunmasına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak; millî varlığımızın temel unsurlarından biri olan Türk dilinin kuşaklar arasında birleştirici ve bütünleştirici özelliklerini göz önünde tutarak yeni kuşaklarda Türk dili sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hâle getirecek her türlü tedbirleri almak, araçları hazırlamak, bunları kamu kurum ve kuruluşları ile resmî özel eğitim-öğretim kurumları ve kuruluşlarının, basın ve yayın organlarının hizmet ve yararına sunmak, bu konuda her türlü iş birliğinde bulunmak..." Türk Dil Kurumuna yasa ile verilmiş görevlerden kimileridir.Türk Dil Kurumu, “Türk Dili Tetkik Cemiyeti” adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif'at, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif'at'tır. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir. Atatürk'ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem Kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil politikası belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır. 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan Birinci Türk Dili Kurultayı sonunda Kurumun "Lügat-Istılah, Gramer-Sentaks, Derleme, Lenguistik-Filoloji, Etimoloji, Yayın" adları ile altı kol hâlinde çalışmalarını sürdürmesi kabul edilmiştir. Sonraki kurultaylarda bu kollardan bazıları ayrılmış, bazıları tekrar birleştirilmiş; fakat ana çatı değiştirilmemiştir. 1934'te yapılan kurultayda Cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936'daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu olmuştur.

---------Türk Dil Kurumu başlangıçtan beri çalışmalarını iki ana eksen üzerinde yürütmüştür: Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak; Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak.

---------Atatürk'ün kendisi de Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları bizzat inceleyerek, dönemindeki bilginleri Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Nitekim Türk Dili’nin en eski anıtları olan Göktürk (Runik) yazılı metinlerin ilk iki cildi onun sağlığında yayımlanmış; 1940'larda yayın hayatına çıkabilen Divanü Lügati't-Türk, Kutadgu Bilig gibi eserler üzerinde de yine onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır. Daha sonra birçok cilt hâlinde ortaya çıkacak olan “Tarama ve Derleme Sözlüğü”yle ilgili çalışmalar da Atatürk'ün sağlığında başlamıştır. Tarama Sözlüğü, 13. yüzyılda başlayan Batı Türkçesinin eski eserlerinin taranmasıyla; Derleme Sözlüğü, Anadolu ağızlarında kullanılan kelimelerin derlenmesiyle oluşturulmuş büyük sözlüklerdir. Çağdaş Türkçenin grameri, sözlüğü, imlâsı ve terimleriyle ilgili çalışmalar da Atatürk tarafından ilgiyle izlenmiştir.

---------Türk Dil Kurumunun kuruluşuyla birlikte çağdaş Türkçede çok hızlı bir arılaştırma akımı da başlamıştır. Bizzat Atatürk'ün öncülük ettiği, Türk dilinin yabancı kökenli sözlerden temizlenmesi akımı 1935 güzüne kadar sürmüş; halkın diline girip yerleşmiş kelimelerin dilden atılması işleminden bu tarihte vazgeçilmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra öz Türkçe akımı Türk aydınları arasında sürekli tartışılan bir konu olmuş ve özellikle 1960'tan sonra Türk Dil Kurumu bu akımın öncülüğünü yapmaya devam etmiştir. 1980'den sonra tartışmalar durulmuş, bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır.

---------Atatürk, ölümünden kısa bir süre önce yazdığı vasiyetname ile mal varlığını Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna bırakmıştır. Bu iki kurumun bütçesi bugün de Atatürk'ün mirasından karşılanmaktadır. Bu miras bugün Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası sermayesinin %28,9'unu oluşturmaktadır.

---------Türk Dil Kurumunun yapısıyla ilgili ilk önemli değişiklik 1951 yılındaki olağanüstü kurultayda yapılmıştır. Atatürk'ün sağlığında Millî Eğitim Bakanının Kurum başkanı olmasını sağlayan tüzük maddesi 1951'de değiştirilmiş; böylece Kurumun devletle bağlantısı koparılmıştır. İkinci önemli yapı değişikliği 1982-1983 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 1982'de kabul edilen ve şu anda da yürürlükte olan Anayasa ile Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, bir Anayasa kuruluşu olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altına alınmış; böylece devletle olan bağlar yeniden ve daha güçlü olarak kurulmuştur. 

             Atatürk, 1 Kasım 1936’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin V. dönem 2. yasama yılını açış konuşmasında Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun geleceği ile ilgili dileklerini şu sözlerle dile getirmişti: 

             Başlarında değerli Eğitim Bakanımız bulunan, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun her gün yeni gerçek ufuklar açan, ciddî ve aralıksız çalışmalarını övgü ile anmak isterim. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve dilimizin, karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini, dünya kültüründe başlangıcı temsil ettiklerini, kabul edilebilir bilimsel belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk ulusunun değil, bütün bilim dünyasının ilgisini ve uyanmasını sağlayan, kutsal bir görev yapmakta olduklarını güvenle söyleyebilirim. Tarih Kurumunun Alacahöyük'te yaptığı kazılar sonucunda, ortaya çıkardığı beş bin beş yüz yıllık maddî Türk tarih belgeleri, dünya kültür tarihinin yeni baştan incelenmesini ve derinleştirilmesini gerektirecektir. Birçok Avrupalı bilim adamının katılması ile toplanan son Dil Kurultayının aydınlık sonuçlarını görmekle çok mutluyum. Bu ulusal kurumların az zaman içinde ulusal akademilere dönüşmesini dilerim. Bunun için, çalışkan tarih, dil ve bilim adamlarımızın, bilim dünyasınca tanınacak orijinal eserlerini görmekle mutlu olmanızı dilerim.              

---------Atatürk'ün bu dileği dikkate alınarak her iki kurum da böylece akademik bir yapıya kavuşturulmuştur.

             Bugün Türk Dil Kurumu, 20'si Yüksek Öğretim Kurumu; 20'si Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu tarafından seçilen 40 asıl üyeye sahiptir. Üyelerin büyük çoğunluğu Türk üniversitelerinde çalışan Türkologlardır. Başbakanın önerisiyle Cumhurbaşkanınca tayin edilen Kurum Başkanı ve 40 asıl üye Bilim Kurulunu oluşturur. Kurumun bilimsel çalışmaları bu kurul tarafından plânlandığı gibi yönetim işlerini üstlenen Yürütme Kurulu ile bilimsel çalışmaları yürüten Kol ve Komisyonların üyeleri de bu kurul tarafından seçilir.

---------Bilimsel çalışmaları yürüten kollar şunlardır:

---------1. Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu,

---------2. Gramer Bilim ve Uygulama Kolu,

---------3. Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu,

---------4. Terim Bilim ve Uygulama Kolu,

---------5. Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu,

---------6. Kaynak Eserler Bilim ve Uygulama Kolu.

---------Türkiye Türkçesinin çağdaş sözlüğünü sürekli geliştirerek yayımlayan Türk Dil Kurumu, İmlâ Kılavuzu'na da son şeklini vererek 2000 yılında yeniden yayımlamıştır. 1998 yılı içinde 9. baskısı çıkmış olan Türkçe Sözlük'te 75.000 civarında kelime yer almıştır.

---------Son dönemde, yılda 30-40 bilimsel eseri yayın dünyasına kazandıran Türk Dil Kurumunun üç süreli yayını da bulunmaktadır. Güncel dil konularını ve geniş kitlenin anlayacağı dilde yazılmış araştırmaları içine alan Türk Dili dergisi ayda bir yayımlanmaktadır. Altı ayda bir yayımlanan Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi; Kazak, Kırgız, Tatar vb. Türk topluluklarının dil ve edebiyatlarıyla ilgili araştırmalara yer verir. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten ise tamamen bilimsel araştırmaları içine alır ve yılda bir sayı yayımlanır.

---------Türk Dil Kurumu 800'e ulaşan yayını, 40 Bilim Kurulu üyesi, 17 uzmanı, 56 çalışanı ve zengin bir araştırma kütüphanesiyle Türkiye'nin saygın bilim kuruluşlarından biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk Dil Kurumu yalnız resmi bir kuruluş olmanın ötesinde halka malolmuş bir kurumdur. 1983 öncesi Türk Dil Kurumu’nun son başkanı olan Prof. Dr. Şeraffettin Turan, 12 Temmuz 1982’de Türk Dil Kurultayını açarken şunları söylemiştir:

Türk Dil Kurumu, Türkçeyi ulusal kültürümüzün eksiksiz bir anlatım aracı durumuna getirmek ve Türk dilini çağdaş uygarlığın tüm gereksinmelerini karşılayacak bir olgunluğa erdirebilmek için, yazı dilinden Türkçeye yabancı kalmış öğelerin çıkarılması, halk ile aydınlarımız arasında nitelikçe ayrı olan iki dil varlığının ortadan kaldırılması ve temel öğeleri Türkçe olan ulusal bir dilin oluşturulması için elli yıldır çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Dil devriminin büyük öncüsü, kurumumuzun kurucusu ve en çalışkan, en değerli üyesi Atatürk’ün aşıladığı güçle bundan böyle de yolumuza devam edeceğiz. Onun, Türkçemizin bir bilim dili olmasını sağlamak için geometri terimlerini kendisinin türetmesi ve yaşamının sonlarına değin dil sorunlarına ve 26 Eylül dil bayramlarına karşı gösterdiği duyarlılık, yalnız üyelerimiz için değil ana dilden yana olanlar için de tükenmez bir güç kaynağı olacaktır.

İstisnasız, Türk dilini seven ve yücelmesini isteyen her insanın kabul ettiği; Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtulma olgusu, uygulamada büyük tartışmalar ve hatta kavgalar yaratmaktadır. Yabancı dillerden yeni sözcüklerin dilimize girmesine görünüşte herkes karşıdır, asıl sorun hali hazırda kullanılan, özellikle Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin durumudur.

 Dil alanındaki görüşleri akımından “tutucu” diye isimlendirebileceğimiz kesim bu sözcüklerin dilde kalmasını savunmaktadırlar. Bu görüşlerini de; dilin doğal bir kurum olması, dilin çıkarlara bağlı olarak değiştirilmemesi gerektiği, bu değişikliklerin kuşakların arasını açacağı, değişen dilin bilimden uzaklaşma anlamına geldiği, dilin çıkış kaynağının ve temelinin merkezi bir bölge olduğu gibi düşüncelerle doğrulamaya çalışmaktadırlar.

Ancak dildeki görüşleri bakımından devrimci denebilecekler, bu görüşlere karşı; dilin sosyal bir kurum olduğunu, çağdaşlaşma amacıyla ve bir ulus olma bilincini sağlamlaştırma amacıyla değiştirilebileceğini, dilin özleştirilmesinin bilimin ışığında yapılmasını ve bunun da bilime ışık tutacağını, dilin ulusal olması gerektiğini savunmaktadır.

Türk dilinin sadeleştirilmesini ve geliştirilmesini ilke edinen Türk Dil Kurumu kuruluşundan bu yana eleştirilerle karşılaşmaktadır. Dil kurumumuz farklı zamanlarda farklı siyasi etkilere maruz kalmış ve kendi için de dahi çelişen hareketlerde bulunmuştur. Dil kurumumuzun ilk günlerindeki gibi Türk dilinin arılaşması için canla başla çalışması Türk halkının ortak dileğidir. Ancak kurum bu çalışmayı yapsa da yapmasa da Türk dili için çalışmak ve Atatürk’ün Türk Dil Kurumuna sahip çıkmak her Türk insanının, en azından Atatürk’e vefa borcunun, bir gereğidir.

 

                                      

 

 

 

 

 

                                             Kaynakça:

 

-          Türk Dil Kurumu resmi internet sitesi (http://www.tdk.gov.tr)

-          Türk Dil Kurumu Ana Tüzüğü Çalışma Programı ve İç Tüzüğü

-          “Atatürk’ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası”, Bilgi Yayınevi, 1986 Ankara

 

 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA