İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2443750 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

VEDA HUTBESi

Kategori Kategori: Dini | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 2264 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 23 Kasım 2009 13:17:10

VEDA HUTBESi

VEDA HUTBESi

 

Bismillahirahmanirrahim

“Ey insanlar!

“Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizlerle burada bir daha buluþamýyacaðým.

“Ey insanlar!

“Bugünleriniz nasýl mukaddes bir gün ise, bu aylarýmýz nasýl mukaddes bir ay ise, bu þehrimiz (Mekke) nasýl mübarek bir þehir ise, canlarýnýz, mallarýnýz, namuslarýnýz da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuþtur.

“Ashabým!

“Muhakkak Rabbinize kavuþacaksýnýz. O’da sizi yaptýklarýnýzdan dolayý sorguya çekecektir. Sakýn benden sonra eski sapýklýklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayýnýz! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaþtýrsýn. Olabilir ki, burada bulunan kimse, bunlarý daha iyi anlayan birisine ulaþtýrmuþ olur.

“Ashabým!

“Kimin yanýnda bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeþidi kaldýrýlmýþtýr. Allah böyle hükmetmiþtir. Ýlk kaldýrdýðým faiz de Abdülmuttalib’in oðlu (amcam) Abbas’ýn faizidir. Lakin anaparanýz size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulma uðrayýnýz.

“Ashabým!

“Dikkat ediniz, Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldýrýlmýþtýr, ayaðýmýn altýndadýr. Cahiliye devrinde güdülen kan davalarý da tamamen kaldýrýlmýþtýr. Kaldýrdýðým ilk kan davasý Abdülmuttalib’in torunu Ýlyas bin Rabia’nýn kan davasýdýr.

“Ey insanlar

“Muhakkak ki, þeytan þu topraðýnýzda kendinize tapýnmaktan tamamen ümidini kesmiþtir. Fakat siz bunun dýþýnda ufak tefek iþlerinizde ona uyarsýnýz, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardanda sakýnýnýz.

“Ey insanlar

“Kadýnlarýn haklarýný gözemenizi ve her hususta Allah’tan korkmanýzý tavsiye ederim. Siz kadýnlarý, Allah’ýn emaneti olarak aldýnýz ve onlarýn namusunu kendinize Allah’ýn emriyle helal kýldýnýz. Sizin kadýnlar üzerinde hakkýnýz, kadýnlarýn da sizin üzerinizde hakký vardýr. Sizin kadýnlar üzerinizdeki hakkýnýz; yataðýnýzý hiç kimseye çiðnetmemeleri, hoþlanmadýðýnýz kimseleri izniniz olmadýkça evlerinize almamalarýdýr. Eðer gelmesine müsaade etmediyiniz bir kimseyi evinize alýrlarsa, Allah, size onlarý yataklarýnda yanlýz býrakmanýza  ve daha olmazsa hafifçe dövüpsakýnmanýza izin vermiþtir. Kadýnlarýn da sizin üzerinizdeki haklarý, meþru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

“Ey mü’minler!

“Size iki emanet býrakýyorum, onlara sarýlýp uyudukça yolunuzu hiç þaþýrmassýnýz. O emanetler, Allah’ýn kitabý Kur’an-ý Kerim ve Peygamberin (a.s.m.) sünnetidir.

“Mü’minler!

“Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslümanýn kardeþidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeþtir. Bir Müslümana kardeþinin kaný da, malý da helal olmaz. Fakat malýný gönül hoþluðu ile vermiþse o baþkadýr.

“Ey insanlar!

“Cenab-ý Hak her hak sahibine hakkýný vermiþtir. Her insanýn mirastan hissesini ayýrmýþtýr. Mirascýsýya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döþeyinde doðmuþsa ona aittir. Zina eden kimse için kimse mahrumiyet vardýr. Babasýndan baþkasýna ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden baþkasýna intisaba kalkan köle, Allah’ýn, meleklerinin ve bütün insanlarýn lanetine uðrasýn. Cenab-ý Hak bu gibi insanlarýn  ne tevbelerini, ne de adalet ve þehadetlerini kabul eder.

“Ey insanlar!

“Rabbiniz birdir. Babanýz da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarýsýnýz, Adem ise topraktandýr. Arabýn Arap olmayana, Arap olmayanýn da Arap üzerinde üstünlüðü olmadýðý gibi; kýrmýzý tenlinin siyah tenli üzerinde bir üstünlüyü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadýr. Allah yanýnda en kýymetli olanýnýz O’ndan en çok korkanýnýzdýr.

“Azasý kesik siyahi bir köle baþýnýza amir olarak tayin edilse, sizi Allah’ýn kitabý ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz.

“Suçlu kendi suçundan baþkasý ile þuçlanamaz. Baba, oðlunun suçu üzerine, oðlu da babasýnýn suçu üzerine suçlanamaz.

“Dikkat ediniz! Þu dört þeyi kesinlikle yapmayacaksýnýz:

Allah’a hiçbir þeyi ortak koþmayacaksýnýz. Allah’ýn haram ve dokunulmaz kýldýðý caný, haksýz yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hýrsýzlýk yapmayacaksýnýz.

“Ýnsanlar Lailahe illallah deyinceye kadar onlarla cihad etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarýný ve mallarýný korumuþ olurlar. Hesaplarý ise Allah’a aittir.

“Ey insanlar!

“Allah’a ibadet edin! Beþ vakit namazýnýzý kýlýn. Ramazan orucunuzu tutun. Allah’ýn emirlerine itaat edin. O taktirde rabbinizin cennetine girersiniz.”

“Ey insanlar!

“Yarýn beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?”

Sahabe-i Kiram hep birden þöyle dediler :

“Allah’ýn elçiliðini ifa ettiniz, vazifenizi hakkýyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatta bulundunuz, diye þehadet ederiz.”

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) þehadet parmaðýný kaldýrdý, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve þöyle buyurdu:

“Þahid ol, ya Rab! Þahid ol, ya Rab! Þahid ol, ya Rab!”  

 

 | Puan: 10 / 2 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar

_________ { 04 Temmuz 2011 18:33:46 }
ALLAHIN CC RESULU SAV
Di?er Sayfalar: 1. 

 

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA